Skip to content

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden
Starck International BV en haar rechtverkrijgenden

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83316132

 

 

1. TOEPASSELIJKHEID

 

1.1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Starck International B.V., hierna te noemen “Voorwaarden” regelen de verhouding tussen verkoper Starck International B.V.  (ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 83316132), hierna te noemen “Starck” en koper met betrekking tot een tussen hen tot stand gekomen koopovereenkomst  “Overeenkomst(en)” waarin, of bij het tot stand komen waarvan, de Voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, alsmede met betrekking tot alle door Starck ter uitvoering van deze Overeenkomst te verrichten diensten.

1.2 Deze Voorwaarden worden aangevuld door de voor de  desbetreffende Overeenkomst geldend verkoopovereenkomst.

1.3 In geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en de verkoopovereenkomst genoemd in artikel 1.2, prevaleren deze Voorwaarden.

1.4 Van deze Voorwaarden of van het in artikel 1.2 genoemde verkoopovereenkomst afwijkende bedingen waarnaar koper op welke manier dan ook verwijst, die in enige correspondentie of in ander verband genoemd zijn, dan wel algemeen in de handelstak gebruikelijk zijn, worden door deze Voorwaarden opzij gezet.

 

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 

2.1 Alle offertes en prijsopgaven van Starck zijn vrijblijvend.

2.2 Overeenkomsten worden mondeling of schriftelijk aangegaan en desgewenst schriftelijk bevestigd, waarbij in geval van schriftelijke bevestiging deze bevestiging als enig bewijs geldt.

2.3 In het geval Starck niet schriftelijk heeft bevestigd, vormt het enkele feit van de levering en ontvangst van de goederen voldoende bewijs voor het bestaan van een Overeenkomst, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

 

3. PRIJZEN

 

3.1 De verkoopprijs is exclusief omzetbelasting.

3.2 Iedere overheidsmaatregel ten gevolge waarvan onvoorziene kosten worden gemaakt geven Starck het recht de prijzen dienovereenkomstig en met onmiddellijke ingang te wijzigen. Onder overheidsmaatregelen kan onder andere worden verstaan:

  • (A) oplegging respectievelijk wijziging van belasting, invoerrechten, heffingen en andere door de nationale, internationale en/of communautaire overheid opgelegde kosten, die niet voorzien waren bij het tot stand komen van de Overeenkomst.
  • (B) oplegging respectievelijk wijzigingen van belastingen, invoerrechten, heffingen en andere kosten ten aanzien van de grondstoffen, waaruit de gecontracteerde goederen zijn verkregen of samengesteld. Eventuele prijsverhogingen zijn voor rekening van de koper.

3.3 Bij verkoop van goederen op aflading, stomend of op levering op de conditie vrij op wagen binnenland is de prijs gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende tarieven voor overslag en transport. Eventuele verhogingen van of toeslagen op deze tarieven tussen de dag van verkoop en die van levering zijn voor rekening van de koper.

3.4 Bij verkoop van goederen op aflading, stomend of op levering is de prijs gebaseerd op de normale waterstand, normaal vaarwater en normale scheepvaarttarieven. Eventuele verhogingen van of toeslagen op de vracht tussen de dag van verkoop en die van levering en eventuele extra kosten als gevolg van de wijziging van de olieprijs, zijn voor rekening van koper.

3.5 Indien het zeeschip door welke omstandigheden dan ook naar een andere dan de oorspronkelijk beoogde haven uitwijkt, zijn de meerkosten, die hierdoor voor Starck ontstaan, voor rekening van de koper.

3.6 Indien niet anders overeengekomen worden de aan de koper geleverde goederen berekend tegen de op de dag van levering geldende prijzen.

3.7 Prijzen worden in euro’s berekend, tenzij tussen Starck en koper anders overeengekomen.

 

4. BETALING

 

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, dient koper de terzake van de levering door Starck verzonden factuur binnen zeven dagen na factuurdatum zonder enige schuldvergelijking te voldoen. Alle betalingen dienen ten kantore van Starck in Nederland dan wel op een door Starck aangewezen rekening te geschieden.

4.2 Wanneer betaling per accreditief is overeengekomen draagt de koper alle daaraan verbonden kosten.

4.3 Vanaf de dag waarop enige betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening is koper aan Starck, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, rente over het openstaand bedrag verschuldigd, ter hoogte van het percentage van de wettelijke rente vermeerderd met 4%.

4.4 Starck is te allen tijde bevoegd tot opschorting van enige prestatie zijnerzijds wanneer enige vordering van Starck op koper niet tijdig wordt betaald dan wel, wanneer op het eerste verzoek van Starck daartoe voor zodanig vordering geen vervangende en/of aanvullende zekerheid is gesteld.

4.5 Starck is te allen tijde bevoegd tot verrekening van haar vorderingen op de koper tegen vorderingen van de koper op Starck.

4.6 Starck is gerechtigd om van koper alle kosten te vorderen die door niet-betaling c.q. niet- tijdige betaling door koper zijn veroorzaakt, waaronder gerechtelijke en buiten gerechtelijke inningskosten. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag, wanneer het een vordering op een Nederlandse koper betreft en 20% van het te vorderen bedrag, wanneer het een vordering op een buitenlandse koper betreft, een en ander met een minimum van € 500,00.

 

5. LEVERING

 

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering op een plaats, een tijdstip en een wijze ter keuze van Starck.

5.2 Indien verkoop op aankomstlevering is overeengekomen bepaalt Starck het moment, waarop een keuze tussen beide alternatieven gemaakt wordt.

  • (A) Bij verkoop en levering onder de conditie “free on board” / boordvrij (FOB), “free carrier” / vrachtvrij tot vervoerder (FCA), “cost, insurance, freight” / kostprijs, verzekering en vracht (CIF) of vrachtvrij tot overeengekomen plaats van bestemming (CPT) geschiedt de levering ter plaatse waar het goed wordt geladen.
  • (B) Bij verkoop en levering onder de conditie geleverd ter bestemming (DAP) geschiedt de levering ter plaatse van bestemming.
  • (C) Bij verkoop van reeds geladen liggend goed geschiedt de levering bij het tot stand komen van de Overeenkomst.

5.3 Bij alle Overeenkomsten, waarbij levering in de wintermaanden is voorzien, geldt de zogenaamde ijsclausule. Dit houdt in dat de koper gehouden is de gekochte goederen die via water worden aangevoerd in iedere andere haven te ontvangen, zonder vergoeding wegens foutvracht, en wel op eerste aanzegging en dat indien koper de goederen niet direct op de andere losplaats afhaalt, de extra kosten, die hiervan het gevolg zijn, aan hem in rekening mogen worden gebracht.

5.4 De koper dient te zorgen en in te staan voor deugdelijk ontvangstmateriaal en deugdelijke opslageenheden.

5.5 Indien de koper de goederen niet tijdig in ontvangst neemt, heeft Starck het recht de goederen voor rekening en risico van koper op te slaan op een door hem te bepalen plaats.

5.6 Wanneer koper gedurende 14 dagen of langer in verzuim is de goederen in ontvangst te nemen, is Starck gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd Starck’s recht op schadevergoeding.

 

6. HOEVEELHEDEN

 

6.1 Bij verkoop respectievelijk levering van pellets, schilfers, chips of brokjes zijn gebroken pellets, schilfers, chips, brokjes en/of meel te ontvangen en te betalen als pellets, schilfers, chips of brokjes.

  • (A) Indien “free on board” / boordvrij (FOB), “free carrier” / vrachtvrij tot vervoerder (FCA), “cost, insurance, freight” (CIF) of vrachtvrij tot de overeengekomen plaats van bestemming (CPT) verkocht is, is het door Starck, de leverende fabriek of het silobedrijf vastgestelde geleverde gewicht finaal.
  • (B) Indien echter Starck op grond van zijn aankoopcontract een andere dan de gebruikelijke wijze van gewichtsvaststelling moet aanvaarden, is ook koper verplicht deze gewichtsvaststelling als finaal te aanvaarden.
  • (C) Indien lichter-overname of silo-overname is verkocht is de hoeveelheid, van de ingeladen respectievelijk opgeslagen goederen finaal.

 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

7.1 Geleverde documenten en/of goederen blijven bij uitsluiting eigendom van Starck tot aan het moment waarop de koper aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomsten, waarbij Starck zich tot levering verplicht, heeft voldaan. Tot dan toe is de koper gehouden de door Starck geleverde goederen gescheiden van andere goederen en deugdelijke geïdentificeerd als eigendom van Starck te bewaren.

7.2 De koper is niet bevoegd de documenten en/of goederen aan derden te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren, zolang hij niet eigenaar van de documenten en/of goederen is geworden.

 

8. BETALINGSONMACHT VAN KOPER

 

8.1 Indien de koper nalaat zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit, dan wel indien de koper onderworpen is aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen, dan wel de koper zou nalaten aan zijn betalingsverplichtingen onder enige overeenkomst met Starck te voldoen, is Starck bevoegd door enkele mondelinge of schriftelijke kennisgeving elk van de Overeenkomsten met de koper met terugwerkende kracht te ontbinden, onverminderd de uitoefening van andere rechten onder welke overeenkomst met de koper dan ook.

8.2 Indien een omstandigheid aan de zijde van de koper zoals beschreven in het vorige lid zich voordoet, is Starck tevens gerechtigd de documenten onmiddellijk terug te ontvangen, respectievelijk de goederen onmiddellijk terug te halen en de opbrengst van deze documenten en/of goederen met zijn vordering op koper te verrekenen. Eventuele kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de koper.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

 

9.1 Veevoedergrondstoffen zijn alleen bestemd voor gebruik als mengvoedergrondstof.

9.2 Ten aanzien van schade geleden door de koper is Starck slechts aansprakelijk in geval van opzet en daarmee gelijk te stellen schuld van Starck. De bewijslast voor deze opzet of daarmee gelijk te stellen schuld berust op de koper.

9.3 De aansprakelijkheid van Starck is beperkt tot maximaal de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de geleverde goederen en/of diensten.

9.4 Starck is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van koper of derden, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade en gederfde winst.

 

10. OVERMACHT

 

10.1 Starck is niet aansprakelijk jegens de koper voor schade die deze mocht lijden als enige prestatie van de zijde van Starck wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd dan wel redelijkerwijs niet meer uitvoerbaar is als gevolg van omstandigheden waarop en op de gevolgen waarvan de bedrijfsleiding van Starck geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of die omstandigheden konden worden voorzien bij het tot stand komen van de Overeenkomst.

10.2 Tot de in artikel 10.1 genoemde omstandigheden worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend: brand, staking, oorlog, blokkade, gevaren der zee, storm, uitsluiting, stagnatie van de productie van Starck of van de productie van de toeleveranciers van Starck en/of bij het door Starck of door derden in opdracht van Starck verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alles zowel hier te lande als elders.

10.3 De afladings- c.q. leverings- c.q. aankomsttermijn kan worden verlengd met de tijd, dat de vaart op de rivieren en kanalen door ijs is gestremd.

10.4 Voor overmacht mag Starck zich ook beroepen op de stakings-, overmachts- of prohibition clausules in zijn aankoopcontract met inbegrip van de eventueel daarin bedongen verlengingen van termijnen.

10.5 Indien verkoop op aankomst/levering in overeengekomen is Starck te allen tijde gerechtigd voor de bijbehorende aflaadtermijn te opteren en zich te beroepen op de stakings-, overmachts- of prohibition clausules in zijn aankoopcontract.

10.6 Indien de overmachttoestand 30 dagen heeft geduurd, heeft Starck het recht de Overeenkomst te annuleren, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoedingen.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

11.1 Op alle Overeenkomst als bedoeld in deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale koop van roerende lichamelijk zaken (het Weens Koopverdrag) (Trb 1081, 184).

11.2 Indien het in artikel 1.2 genoemde standaardcontract aanvullend van toepassing is, worden geschillen tussen partijen beslecht overeenkomstig de in dat contract neergelegde geschillen- en arbitrageregeling. Bij eventuele geschillen en/of arbitrage worden alle Overeenkomsten afgesloten op de conditie “free carrier” / vrachtvrij tot vervoerder (FCA), geacht afgesloten te zijn op de conditie boordvrij Rotterdam / Europoort-Amsterdam en/of eventuele andere havens.

11.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11.2 zullen alle geschillen tussen partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Starck is gevestigd of een plaats naar keuze van Starck.

 

12. AFWIJKING

 

12.1 Afwijking van enige bepaling van deze voorwaarden kan slechts geldig geschieden op schriftelijke wijze.

 

Utrecht, juni 2023

Anderen over ons

“Starck is voor ons een stabiele partner. Ze kennen de markt en hebben een groot netwerk. Zo bieden ze ons toegevoegde waarde.”

Neem contact op voor meer informatie

Contact
Starck International B.V.
Starck Logistics B.V.
Bedrijfsgegevens